345000 vizitorë në muaj
590 blerësit janë në vend tani
100 pasuritë e shitura dje
Monedhë: $ (USD)
Gjuhë: Shqip (SQ)
Portali Ndërkombëtare për blerjen dhe shitjen e bizneseve dhe pasurive komerciale
Mënyra më efikase në Albania për të blerë me fitim ose shesin bizneset dhe asetet ekzistuese
HELP Përmirëso vendndodhjen

Kushtet e përdorimit

Website BUSINESS-ASSET.COM dhe pasqyra e tij të tjera në sferat lokale (në tekstin e mëtejmë Bax) është në pronësi dhe operohet nga Business Asset Exchange GmbH (Bahnhofstrasse 54, Zürich, 8001, Switzerland).

Para se të përdorni këtë faqe interneti, ju duhet të lexoni me kujdes kushtet e mëposhtme dhe kushtet të cilat qeverisin përdorimin e kësaj faqe interneti. Nëse ju nuk pajtoheni me këto kushte, ju lutem mos e përdorni këtë faqe dhe të lënë atë.

Nëse keni filluar të shfletoni përmes ose përdorni faqen e internetit ose disa nga elementet e tij, kjo do të thotë që ju të plotësisht dakord me këto terma dhe kushte.

Për më tepër, në qoftë se ju dëshironi për të blerë ose shitur biznese (dhe pasuritë e tjera të biznesit) përmes kësaj faqe interneti, ju do të duhet të bien dakord për të qenë i lidhur nga Kushtet e blerësit plotësuese dhe / ose Kushteve Shitës s (përcaktuar më poshtë).

Kjo faqe e internetit është pritur në Gjermani. Të gjitha vizitat në këtë website janë qeverisur nga legjislacioni gjerman.

Kjo faqe e internetit është projektuar në mënyrë që bizneset, pasurive të patundshme, pajisjet, dhe / ose të drejtat ekskluzive mund të reklamohen për shitje nëpërmjet kësaj faqeje interneti. Ju duhet vetëm të kontaktoni një reklamat partisë në këtë faqe interneti, nëse ju keni një interes të vërtetë në blerjen e pika të ofruara. Ju nuk duhet të kontaktoni ndonjë person për qëllime të tjera të tilla si duke ofruar mallra ose ndonjë palë tuaj të tretë ose shërbimet ose mallrat, ose duke kërkuar për të kërkuar të biznesit në asnjë mënyrë.

Mohim

BAX pranon asnjë përgjegjësi për ndonjë humbje ose dëmtim që ju mund të vuajnë si rezultat i përdorimit të kësaj faqeje interneti, përveç nëse humbja vjen si rezultat i ndonjë mashtrimi apo shkelje të rënda nga ana e Bax.

BAX nuk kryejnë çfarëdo hetimi ose kujdesin e duhur në çdo palëve të pranishme ose të reklamave ç'ka në këtë website dhe reklamat e tyre dhe mund të pranojë asnjë përgjegjësi për çdo kërkesë, shpenzimet, humbjet, shpenzimet ose dëmet që dalin qoftë drejtpërdrejtë ose të tërthortë për shkak të ndonjë veprimet e ndërmarra nga përdoruesit në bazë të çdo informacioni, opinionet apo këshilla të përmbajtura në këtë faqe interneti. Përveç kësaj, çdo reklama në faqen e internetit nuk përbëjnë një ofertë të detyrueshme, kështu që nuk mund të lidhet shitësi ose Bax.

BAX nuk e zgjedh ose analizuar blerësit përgjigjen për reklama në faqen e internetit. Shitësi është për të komunikuar dhe negociuar me përdoruesit.

Çdo blerës apo shitës efektet e një marrëveshje me vetë bazimin e tyre të rrezikut të vendimeve të tyre.

Të dhënat personale

Nga koha në kohë, BAX mbledh dyqane dhe përdor të dhënat personale të mbledhura nga vizitorët në këtë faqe interneti. Të gjitha të përpunimit të informacionit personal është bërë në përputhje me legjislacionin aktual për Mbrojtjen e të Dhënave gjermane. Ju lutem lexoni Politika e privatësisë për detajet e mbledhjes dhe përdorimit të të dhënave personale dhe qasjen tuaj dhe të të drejtave të korrigjimit të ndonjë të dhënave që mbahen në lidhje me ju.

Hypertext dhe Cookies

Ku ky website është e lidhur me ndonjë faqe interneti operohet nga ndonjë palë e tretë BAX pranon asnjë përgjegjësi ose detyrim që lind në lidhje me çfarëdo përmbajtje, informacion apo transaksion ose kryer në faqen e internetit të tillë. Prania e një lidhje në faqen tonë të internetit nuk do të konsiderohet të jetë një rekomandim ose miratim i website të tillë nga Bax.

Të drejtat e pronësisë intelektuale

Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale që kanë të bëjnë në këtë website, përfshirë edhe ndonje shenje dalluese të përdorura në këtë faqe interneti, e drejta e autorit në çdo material dhe të drejtave në çdo të dhënat e përmbajtura në këtë faqe interneti janë në pronësi apo licencuar për Bax. Ju nuk janë dhënë asnjë të drejtë të përdorë ndonjë të drejtat e pronësisë intelektuale që përmban ose që kanë të bëjnë me këtë faqe interneti ndryshe nga sa lejohet në këto kushte të përdorimit. Çdo transferim, shitjes, shpërndarjes, riprodhimi, kopjimi apo modifikimin e çdo materiali të përmbajtura në këtë faqe interneti (në tërësi ose pjesërisht), është rreptësisht e ndaluar, përveç me pëlqimin paraprak me shkrim të Bax.

Shkelje dhe dëmshpërblim

Si kusht për përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti, ju nuk pranoni të ngarkoni ose të postoni çdo material që shkel të drejtën e autorit, markën tregtare ose të drejtat tjera të pronësisë intelektuale të ndonjë pale të tretë.

Ne rezervojmë të drejtën për të hequr çdo material që ju të ngarkoni ose të postoni në këtë faqe interneti, nëse, sipas mendimit tonë, material i tillë shkel apo ka gjasa të shkelë të drejtën e autorit, markën tregtare ose të drejtat tjera të pronësisë intelektuale të ndonjë pale të tretë.

Ne nuk do të jetë përgjegjës për ju për përmbajtjen ose saktësinë e çdo materiali ose të ngarkuar postuar nga ndonjë përdorues tjetër të kësaj faqeje interneti.

Ju bien dakord për të dëmshpërblyer Bax në mënyrë të plotë për çdo kërkesë dhe për të mbajtur atë në mënyrë të zhdëmtohet kundër të gjitha kërkesat, kërkesat, veprimet, procedurat dhe të gjitha dëmet, humbjet, kostot dhe shpenzimet (duke përfshirë, pa kufizim humbje të fitimit të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë, humbje ekonomike, të ardhurat e ardhmja , reputacioni, kursimet e pritura, ligjore dhe tarifat ose profesionistë të tjerë "), të lidhur drejtpërdrejt ose tërthorazi me përmbajtjen e çdo materiali i ngarkuar ose postuar në këtë faqe interneti shkel të drejtën e autorit, markën tregtare ose të drejtat tjera të pronësisë intelektuale të ndonjë pale të tretë.

Nëse ju besoni se përmbajtja e çdo materiali të futura apo të postuar në këtë faqe interneti dhunon të drejtat tuaja të pronësisë intelektuale, ju lutem na njoftoni në email ose në adresën postare tregohet në faqen e internetit.

Termat shitësit

Para reklamat shitjen e një biznesi ose tërheqjen e investimeve në këtë faqe ju duhet të lexoni me kujdes Kushtet e përdorimit dhe në veçanti Disclaimer si dhe kushtet e mëposhtme. Nëse ju nuk pranoni tu përmbaheni të gjitha këto, ju nuk duhet të reklamuar shitjen e një biznesi (dhe / ose të gjitha mjetet e tjera të nivelit të dytë) në këtë faqe interneti.

 1. Kjo faqe e internetit është për shitjen e bizneseve, pasurive të patundshme, pajisjeve dhe / ose të drejtat ekskluzive. BAX nuk është e rregulluar nga Autoriteti i Shërbimeve Financiare, ose ndonjë organ tjetër rregullator dhe ju janë rreptësisht të ndaluara të ofruar çdo formë të aksioneve, obligacione, letra me vlerë, skemat e investimeve kolektive, ose diçka të ngjashme nëpërmjet kësaj faqeje interneti. Ju lutemi të kontaktoni Bax në adresën postare ose e-mail në qoftë se ju jeni në ndonjë dyshim mbi atë se nëse ju mund të reklamoni në këtë faqe interneti.

 2. BAX ofron këtë faqe interneti që ju jep mundësinë për të reklamuar shitjen e biznesit tuaj, ose tërheqjen e investimeve. BAX nuk kryejnë çfarëdo hetimi ose kujdesin e duhur në blerësit, shitësit, firmat konsulentët ose agjentët që e përdorin këtë faqe interneti, ose, në legjitimitetin e ndonjë deklaratat e bëra në faqen e internetit. BAX fuqimisht rekomandon që ju të bëjë çdo përpjekje për të kontrolluar dhe verifikuar ofron personalisht ose përmes këshilltarëve tuaj profesionale ose agjentët.

 3. Nëse jeni duke kontaktuar nga një palë e tretë me përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti që duket të jetë jo bona fide-ose që vepron në mënyrë të pandershme ose gabimisht në ndonjë mënyrë ose kush ju kontakte për ndonjë qëllim tjetër përveç për të negociuar blerjen e sendit që ju keni shpallur (të tilla si shitja e shërbimeve të saj), ju do të kontaktoni Bax në adresën postare ose e-mail menjëherë përcakton detajet e plota.

 4. Ju garantoni se përmbajtja e reklamës që ju vendosni në faqen e internetit do të jetë i vërtetë dhe i saktë dhe të bien dakord për të dëmshpërblyer Bax kundër të gjitha kërkesat, kërkesat, veprimet, procedurat, shpenzimet, humbjet, shpenzimet ose dëmet që mund të pësojë sido që dalin qoftë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë si rezultat i përdorimit të kësaj faqeje interneti, duke përfshirë, por jo kufizuar në, që lindin nga detyrimet tuaja sipas ndonjë rregullore ose akt përkatës për vendin në të cilin listim juaj është shtuar.

 5. BAX rezervon të drejtën të refuzojë për të ngarkoni ndonjë mundësi të biznesit (apo reklama në lidhje me blerjen e biznesit / shitje) renditur në qoftë se ne, sipas mendimit tonë të arsyeshëm, e konsiderojnë listë të tillë që të jenë të pahijshme, mashtruese ose përndryshe nuk fide bona.

 6. BAX rezervon të drejtën për të redaktuar çdo listë të biznesit në qoftë se ne, sipas mendimit tonë të arsyeshëm, besoj se redaktimi i tillë do të përmirësojë cilësinë e internetit. BAX nuk lejon shfaqjen e detajet e kontaktit të një shitësit brenda një listë të biznesit. Të gjitha mesazhet blerësi do të dorëzohen në shitësit përmes internetit. BAX rezervon të drejtën për të redaktuar listings dhe për të hequr të gjitha detajet e kontaktit të përfshira.

 7. Vendimi se ku për të vënë një listë në indeksin e kategorive të biznesit do të jetë në zgjedhjen e vetme të Bax.

Kushtet shtesë për firmat / Brokerat / Agjent / ndërmjetësve

 1. Nëse jeni të shitur një biznesi, mundësi investimi në cilësinë e një ndërmjetësi, agjenti apo ndonjë formë tjetër të ndërmjetës në mënyrë që ju nuk janë shitur në kapacitetin tuaj personale ju duhet të regjistroheni si një ndërmjetës në faqen e internetit.

 2. Ju garantoni se keni autoritetin e plotë dhe leje për të reklamuar biznesin (ose ndonjë pasuri tjetër tregtare) ose mundësi investimi në faqen e internetit nga pronari dhe në veçanti se ju nuk e keni shpallur një biznes (ose ndonjë pasuri tjetër tregtare) nga thjesht duke marrë ajo off një ndërmjetës të palës së tretë ose ndërmjetësuesit, pa lejen e pronarit.

 3. Ku BAX bashkëpunon me ndërmjetës, agjent apo faqet e internetit të tjera të forta, BAX u jep këtyre ndërmjetësuesve të drejta të pronësisë në softuerin e përdorur, apo informacion të postuar në faqet e tyre.

Ju pranoni se ju nuk do të kopjoni, de-përpiloni, çmontimit ose kundërt inxhinier ndonjë softuer përdorur në lidhje me faqet e internetit të ruani në masën e lejuar nga ligji. BAX ruan të drejtën e autorit të kësaj faqe interneti dhe për çdo informacion që ne ofrojmë për ju për përdorim në faqen tuaj te internetit.

Termat blerësit

Para se të kontaktoni një shitës të një biznesi nëpërmjet kësaj faqe ju duhet të lexoni me kujdes Kushtet e përdorimit dhe në veçanti Disclaimer si dhe kushtet e mëposhtme. Nëse ju nuk pranoni tu përmbaheni të gjitha këto, ju nuk duhet të kontaktoni një shitës në lidhje me blerjen e një biznesi (dhe / ose të gjitha mjetet e tjera të nivelit të dytë) në këtë faqe interneti.

 1. BAX ofron këtë faqe interneti që ju jep mundësinë për të blerë biznese (dhe / ose ndonjë pasuri të tjera komerciale) nga personat e kontaktuar që reklamojnë në këtë faqe interneti. BAX nuk kryejnë çfarëdo hetimi ose kujdesin e duhur në blerësit, shitësit ose agjentët që e përdorin këtë faqe interneti. BAX fuqimisht rekomandon që ju të bëjë çdo përpjekje për të kontrolluar dhe verifikuar ofron personalisht ose përmes këshilltarëve tuaj profesionale ose agjentët.

 2. Nëse jeni duke kontaktuar nga një palë e tretë me përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti që duket të jetë jo bona fide-ose që vepron në mënyrë të pandershme ose gabim në ndonjë mënyrë, ju do të kontaktoni Bax në adresën postare ose e-mail menjëherë përcakton detajet e plota.

 3. Ju bien dakord për të dëmshpërblyer Bax kundër të gjitha kërkesat, kërkesat, veprimet, procedurat, shpenzimet, humbjet, shpenzimet ose dëmet që mund të pësojë sido që dalin qoftë direkt apo indirekt, si rezultat i përdorimit të kësaj faqeje interneti.

Pagesat

 1. BAX kërkon pagesa për shërbimet, duke përfshirë me kartë krediti, nëse nuk është rënë dakord ndryshe paraprakisht. BAX do të marrë pagesën nga ju në paund britanik Sterling, rubla ruse, dollarë amerikanë apo euro, në varësi të shërbimit dhe vendit tuaj të banimit. Ju gjithashtu mund të keni për të paguar taksat e aplikueshme lokale.

 2. Në rast të vonesës së që ka Bax aftësi teknike përcakton vazhdimin e publikimit të shpalljes, me një korrespondon pagesave automatike me një përdorues kartë bankare. Përdorues gjithmonë ka mundësi për ta kthyer off auto-rinovimit në llogarinë tuaj në këtë faqe interneti. Për të shmangur keqkuptimet, shitësi duhet në mënyrë të pavarur të monitorojnë rëndësinë e reklama juaj dhe për të çaktivizuar ato menjëherë nëse është e nevojshme.

Rimbursimet

 1. Ju jeni në gjendje për t'i dhënë fund abonimin tuaj ose të anulojë reklamën tuaj veten, duke ndjekur lidhjet e anulimit në llogarinë tuaj, ose kontaktoni ekipin tonë të shërbimeve të konsumatorëve përmes emailit. Për të shmangur duke u akuzuar abonim ose reklamat tarifat mujore, BAX duhet të marrë njoftimin tuaj për anulim para ditën e parë të muajit të faturimit ose një javë para datës suaj rinovimit abonim.

 2. Të gjitha pagesat nuk janë të ligjshëm për një rimbursim. Faqet e internetit dhe reklama e abonentëve dhe reklamuesit të cilët kanë anuluar anëtarësinë e tyre, apo duhet Periudha e vlefshmërisë së tyre përfundon kartat e kreditit dhe ata nuk na japin me Detaje mbi kartë tjetër për faturim, mund të anulohet.

 3. Ju lutem sigurohuni që tuaj të dhënat e kartës së pagesës janë mbajtur deri më sot. Nëse ne nuk jemi në gjendje të procesit të pagesës nga kartën tuaj, na vjen keq që ajo do të jetë e nevojshme për të pezulluar abonimin tuaj dhe listimin (s) derisa ju të na japin me detajet e një kartë të vlefshme të pagesave. Ju mund ta bëni këtë duke kontaktuar shërbimet e klientit, ose duke e rifreskuar të dhënat tuaja kartën ruajtur sigurt në llogarinë tuaj. Ju ende do të jetë përgjegjës për ndonjë pagesat e pashlyera të cilat nuk mund të plotësohen, kur llogaria juaj është pezulluar.

Kushtet shtesë për agjentët / ndërmjetës

 1. Ku BAX bashkëpunon me ndërmjetësi, agjent apo faqet e internetit ndërmjetësuesi së, BAX ju jep asnjë të drejtë të pronësisë në softuerin e përdorur në lidhje me këto faqet e internetit. Ju pranoni se ju nuk do të kopjoni, de-përpiloni, çmontimit ose kundërt inxhinier ndonjë softuer përdorur në lidhje me faqet e internetit të ruani në masën e lejuar nga ligji. BAX ruan të drejtën e autorit të kësaj faqe interneti dhe për çdo informacion që ne ofrojmë për ju për përdorim në faqen tuaj te internetit. BAX gjithashtu mban të drejtën për të përdorur të dhënat e mbledhura në këto faqet e internetit në mënyrë që të ofrojë shërbimin e saj reklamuese për agjentët, ndërmjetësit, agjentët, blerësit dhe shitësit dhe çdo reklamuesi apo person tjetër që mund të përdorin shërbimin e saj. Të gjitha të përpunimit të informacionit personal është bërë në përputhje me legjislacionin e Mbrojtjes së të Dhënave. Ju lutem lexoni Politika e privatësisë për detajet e mbledhjes dhe përdorimit të të dhënave personale dhe të drejtat tuaja të hyni në ndonjë të dhënave që mbahen në lidhje me ju.

Duke përdorur shërbimet e internetit, ju pranoni këto kushte.

Gjej biznes të mirë të lehtë

Listimet VIEW

Ne reklama relevante.

SHITJE BIZNESI shpejt dhe me fitim

Krijo një listë të

Ne kemi një pjesëmarrje të lartë.

REACH ekspertët më të mirë

Gjeni një ndërmjetësi

Brokers. Avokatët. Appraisers.

Qytetet e tjera: