345000 khách truy cập mỗi tháng
568 người mua hiện có mặt trên trang web
100 tài sản được bán hôm qua
Tiền tệ: $ (USD)
Ngôn ngữ: Việt (VI)
Cổng thông tin quốc tế cho các doanh nghiệp mua và bán tài sản thương mại
Cách hiệu quả nhất Vietnam lợi nhuận để mua hoặc bán doanh nghiệp và tài sản hiện có
CỨU GIÚP Để sửa chữa trang web

Điều khoản sử dụng

Website BUSINESS-ASSET.COM và gương khác của nó trên các lĩnh vực địa phương (sau đây gọi tắt là BAX) được sở hữu và điều hành bởi Business Asset Exchange GmbH (Bahnhofstrasse 54, Zürich, 8001, Switzerland).

Trước khi sử dụng trang web này, bạn nên đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây chi phối việc sử dụng các trang web này. Nếu bạn không đồng ý với các điều kiện, xin vui lòng không sử dụng trang web này và để lại nó.

Nếu bạn bắt đầu để duyệt qua hoặc sử dụng các trang web hoặc một số yếu tố của nó, nó có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các điều khoản và điều kiện.

Hơn nữa, nếu bạn muốn mua hoặc bán doanh nghiệp (và các tài sản kinh doanh khác) thông qua trang web này, bạn sẽ phải đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản bổ sung của người mua và / hoặc Điều khoản của người bán (định dưới đây).

Trang web này được tổ chức tại Đức. Tất cả các chuyến thăm đến trang web này được điều chỉnh bởi pháp luật của Đức.

Trang web này được thiết kế để các doanh nghiệp, bất động sản, thiết bị, và / hoặc nhượng quyền thương mại có thể được quảng cáo để bán thông qua trang web này. Bạn chỉ cần liên hệ với một quảng cáo bên trên trang web này nếu bạn thật sự quan tâm đến việc mua các sản phẩm đang được cung cấp. Bạn không nên liên lạc với bất kỳ mục đích khác như cung cấp hàng hóa hoặc bất kỳ bên thứ ba của bạn, dịch vụ hoặc hàng hóa hay tìm kiếm để thu hút doanh nghiệp trong bất kỳ cách nào.

Disclaimer

BAX không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại bạn có thể phải chịu như là kết quả của việc sử dụng trang web này, trừ khi mất mát mà đến như một kết quả của một số hành vi sai trái nghiêm trọng hoặc gian lận trên một phần của BAX.

BAX không tiến hành bất kỳ cuộc điều tra hoặc thẩm định vào bất kỳ bên có mặt hay quảng cáo nào trên trang web này và quảng cáo của họ và có thể chấp nhận không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, chi phí, tổn thất, chi phí hoặc thiệt hại phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì bất cứ hành động được thực hiện bởi người sử dụng dựa trên các thông tin, ý kiến ​​hoặc lời khuyên trên website này. Ngoài ra, bất kỳ quảng cáo trên các trang web không tạo thành một vụ ràng buộc nên không thể ràng buộc người bán hoặc BAX.

BAX không chọn hoặc phân tích các khách hàng đáp ứng với các quảng cáo trên các trang web. Người bán là để giao tiếp và thương lượng với người sử dụng.

Mỗi người mua hay người bán hưởng một thỏa thuận tại căn cứ nguy cơ của riêng của họ về quyết định của mình.

Dữ liệu cá nhân

Theo thời gian, BAX thu thập các cửa hàng và sử dụng thông tin cá nhân thu thập từ khách truy cập vào trang web này. Tất cả xử lý thông tin cá nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật bảo vệ dữ liệu của Đức hiện nay. Vui lòng đọc Chính sách bảo mật để biết chi tiết về việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và truy cập và quyền chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu về bạn.

Hypertext và Cookies

Khi trang web này được liên kết với bất kỳ trang web được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba BAX không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh liên quan của bất kỳ nội dung, thông tin, giao dịch trên hoặc thực hiện trên trang web này. Sự hiện diện của một liên kết trên trang web của chúng tôi sẽ không được coi là một đề nghị hoặc sự chứng thực của trang web đó bằng BAX.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang web này, bao gồm bất kỳ nhãn hiệu được sử dụng trên trang web này, bản quyền trên mọi chất liệu và các quyền trong bất kỳ dữ liệu chứa trên trang web này được sở hữu hoặc cấp phép cho BAX. Bạn không được quyền sử dụng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ có trong hoặc liên quan đến trang web này bằng cách khác trừ khi được cho phép trong các điều khoản sử dụng. Bất kỳ chuyển nhượng, bán, phân phối, sao chép, sao chép hoặc sửa đổi bất kỳ tài liệu trên trang web này (toàn bộ hoặc một phần) đều bị nghiêm cấm khác hơn là với sự đồng ý trước bằng văn bản của BAX.

Xâm phạm và bồi thường

Là một điều kiện của việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý không tải lên hoặc gửi bất kỳ tài liệu nào vi phạm bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên thứ ba.

Chúng tôi có quyền loại bỏ bất cứ tài liệu bạn tải lên hoặc gửi lên trang web này nếu, theo ý kiến ​​của chúng tôi, tài liệu như vậy vi phạm hoặc có khả năng vi phạm bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên thứ ba.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về nội dung hay tính chính xác của bất kỳ tài liệu được tải lên hoặc đăng bởi bất cứ người sử dụng nào khác của trang web này.

Bạn đồng ý bồi thường BAX đầy đủ về nhu cầu và giữ nó để được bồi thường đối với mọi khiếu nại, yêu cầu, hành động, thủ tục tố tụng và tất cả trực tiếp và gián tiếp thiệt hại, tổn thất, chi phí và các chi phí (bao gồm không giới hạn tổn thất về lợi nhuận, kinh tế, doanh thu trong tương lai , uy tín, tiết kiệm dự tính, pháp lý và phí tư vấn viên khác chuyên nghiệp ') kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với các nội dung của bất kỳ tài liệu được tải lên hoặc được đăng lên trang web này vi phạm bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên thứ ba.

Nếu bạn tin rằng nội dung của bất kỳ tài liệu được tải lên hoặc được đăng lên trang web này vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi tại địa chỉ email hoặc bưu điện ghi trên website.

Các điều khoản của người bán

Trước khi quảng cáo bán hàng của một doanh nghiệp hay thu hút đầu tư vào trang web này, bạn nên đọc kỹ các Điều khoản sử dụng và đặc biệt khuyến cáo cũng như các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các, bạn không nên quảng cáo bán hàng của một doanh nghiệp (và / hoặc bất kỳ tài sản thương mại khác) trên trang web này.

 1. Trang web này là dành cho việc bán doanh nghiệp, bất động sản, thiết bị và / hoặc thương hiệu. BAX không được quy định bởi Financial Services Authority hay bất kỳ cơ quan khác và bạn Nghiêm cấm cung cấp bất kỳ hình thức cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán, phương án đầu tư tập thể hoặc bất cứ điều gì tương tự thông qua trang web này. Hãy liên hệ với BAX tại địa chỉ bưu điện hoặc email nếu bạn có nghi ngờ gì về việc bạn có thể quảng cáo trên trang web này.

 2. BAX cung cấp trang web này mang đến cho bạn cơ hội để quảng cáo bán hàng của doanh nghiệp hay thu hút đầu tư của bạn. BAX không thực hiện bất kỳ cuộc điều tra hay sự tích cực vào những người mua, người bán hàng, các công ty tư vấn, môi giới, người sử dụng trang web này, hoặc vào tính hợp pháp của bất kỳ báo cáo được thực hiện trên các trang web. BAX mạnh mẽ khuyến cáo rằng bạn thực hiện mọi nỗ lực để kiểm tra và xác minh Mời cá nhân hoặc thông qua tư vấn chuyên nghiệp hoặc đại lý của bạn.

 3. Nếu bạn đang liên lạc với một bên thứ ba thông qua việc bạn sử dụng trang web này, người dường như không bona fide-hoặc có những hành động không trung thực hoặc không chính xác trong bất kỳ cách nào hoặc những người liên lạc với bạn cho bất kỳ mục đích nào khác hơn để thương lượng mua bán của các mặt hàng bạn đã được quảng cáo (chẳng hạn như bán các dịch vụ của nó), bạn sẽ liên hệ với BAX tại địa chỉ bưu điện hoặc email ngay lập tức đặt ra đầy đủ chi tiết.

 4. Bạn đảm bảo rằng các nội dung của quảng cáo bạn đặt trên trang web sẽ được đúng và chính xác và đồng ý bồi thường cho BAX chống lại tất cả các khiếu nại, yêu cầu, hành động, thủ tục, chi phí, tổn thất, chi phí hoặc thiệt hại đó có thể phải chịu bất kỳ cách nào dù trực tiếp hay gián tiếp là kết quả của việc sử dụng trang web này, bao gồm, nhưng không giới hạn, phát sinh từ nghĩa vụ của mình theo bất kỳ quy định hoặc pháp luật có liên quan đến các nước trong đó danh sách của bạn được thêm vào.

 5. BAX có quyền từ chối tải lên bất kỳ cơ hội kinh doanh (hoặc quảng cáo về kinh doanh mua / bán) niêm yết nếu chúng ta, theo ý kiến ​​hợp lý của chúng tôi, hãy xem xét danh sách này là không đúng, gian lận hay không ngay tình.

 6. BAX có quyền chỉnh sửa bất kỳ danh sách doanh nghiệp nếu chúng ta, theo ý kiến ​​hợp lý của chúng tôi, tin chỉnh sửa như vậy sẽ cải thiện chất lượng của các trang web. BAX không cho phép hiển thị các chi tiết liên lạc của một người bán trong một danh sách doanh nghiệp. Tất cả bài viết của người mua sẽ được chuyển giao cho người bán thông qua trang web. BAX có quyền chỉnh sửa danh sách và loại bỏ bất cứ thông tin liên lạc bao gồm.

 7. Quyết định nơi để đặt một danh sách trong các chỉ số của loại kinh doanh được tùy theo quyết định của BAX.

Điều khoản bổ sung cho các công ty / nhà môi giới / đại lý / trung gian

 1. Nếu bạn đang bán một doanh nghiệp, cơ hội đầu tư vào năng lực của một nhà môi giới, đại lý hoặc bất kỳ hình thức khác của trung gian để bạn không bán trong khả năng cá nhân của bạn, bạn phải đăng ký là một trung gian trên các trang web.

 2. Bạn đảm bảo rằng bạn có toàn quyền và giấy phép quảng cáo của doanh nghiệp (hoặc bất kỳ tài sản thương mại khác) hay cơ hội đầu tư vào các trang web từ các chủ sở hữu và đặc biệt mà bạn đã không được quảng cáo một doanh nghiệp (hoặc bất kỳ tài sản thương mại khác) bởi chỉ cần uống nó đi một trung gian bên thứ ba hoặc môi giới mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.

 3. Nơi BAX hợp tác với nhà môi giới, đại lý hoặc các trang web công ty khác, BAX cho những người trung gian không có quyền sở hữu đối với phần mềm được sử dụng, hoặc các thông tin được đăng trên trang web của họ.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sao chép, de-biên dịch, tháo rời hoặc đảo ngược-kỹ sư phần mềm được sử dụng trong kết nối với các trang web lưu trong phạm vi pháp luật cho phép. BAX vẫn giữ bản quyền của trang web này và cho bất kỳ thông tin mà chúng tôi cung cấp cho bạn để sử dụng trên trang web của bạn.

Các điều khoản của người mua

Trước khi liên lạc với người bán của một doanh nghiệp thông qua trang web này, bạn nên đọc kỹ các Điều khoản sử dụng và đặc biệt khuyến cáo cũng như các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các, bạn không nên liên lạc với người bán về việc mua một doanh nghiệp (và / hoặc bất kỳ tài sản thương mại khác) trên trang web này.

 1. BAX cung cấp trang web này mang đến cho bạn cơ hội để mua các doanh nghiệp (và / hoặc bất kỳ tài sản thương mại khác) của người có liên hệ với người quảng cáo trên trang web này. BAX không thực hiện bất kỳ cuộc điều tra hay sự tích cực vào những người mua, người bán hoặc người môi giới sử dụng trang web này. BAX mạnh mẽ khuyến cáo rằng bạn thực hiện mọi nỗ lực để kiểm tra và xác minh Mời cá nhân hoặc thông qua tư vấn chuyên nghiệp hoặc đại lý của bạn.

 2. Nếu bạn đang liên lạc với một bên thứ ba thông qua việc bạn sử dụng trang web này, người dường như không bona fide-hoặc có những hành động không trung thực hoặc không chính xác trong bất kỳ cách nào, bạn sẽ liên hệ với BAX tại địa chỉ bưu điện hoặc email ngay lập tức đặt ra đầy đủ chi tiết.

 3. Bạn đồng ý bồi thường BAX chống lại tất cả các khiếu nại, yêu cầu, hành động, thủ tục, chi phí, tổn thất, chi phí hoặc thiệt hại đó có thể phải chịu bất kỳ cách nào dù trực tiếp hay gián tiếp như là kết quả của việc sử dụng trang web này.

Thanh toán

 1. BAX yêu cầu thanh toán cho các dịch vụ, bao gồm cả bằng thẻ tín dụng, trừ trường hợp có thoả thuận trước. BAX sẽ tính phí cho bạn trong British Pounds Sterling, rúp Nga, đô la Mỹ hay Euro, tùy thuộc vào các dịch vụ và các nước bạn cư trú. Bạn cũng có thể phải trả bất kỳ khoản thuế địa phương áp dụng.

 2. Trong trường hợp mặc định là có đủ năng lực kỹ thuật BAX đặt phần mở rộng của xuất bản quảng cáo, với một khoản thanh toán tự động tương ứng với một người sử dụng thẻ ngân hàng. Người sử dụng luôn có tùy chọn để tắt tự động gia hạn trong tài khoản của bạn trên trang web. Để tránh hiểu lầm, người bán phải giám sát độc lập sự liên quan của quảng cáo và kích hoạt chúng kịp thời nếu cần thiết.

Hoàn lại tiền

 1. Bạn có thể kết thúc đăng ký hoặc hủy bỏ quảng cáo của bạn mình, theo các liên kết hủy bỏ trong tài khoản của bạn hoặc liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua email. Để tránh bị tính phí đăng ký, lệ phí quảng cáo hàng tháng, BAX phải nhận được thông báo hủy bỏ của bạn trước khi ngày đầu tiên của tháng thanh toán hoặc một tuần trước ngày gia hạn thuê bao của bạn.

 2. Tất cả các khoản thanh toán không đủ điều kiện để được hoàn tiền. Các trang web và quảng cáo của thuê bao và nhà quảng cáo đã bị hủy bỏ thành viên của họ, hoặc nên giá trị thời gian của thẻ tín dụng của họ kết thúc và họ không cung cấp cho chúng tôi với Thông tin trên thẻ khác để thanh toán, có thể được hủy bỏ.

 3. Hãy đảm bảo rằng các chi tiết thẻ thanh toán của bạn được lưu giữ đến nay. Nếu chúng tôi không thể xử lý thanh toán từ thẻ của bạn, chúng tôi rất tiếc rằng nó sẽ là cần thiết để đình chỉ đăng ký và niêm yết (s) của bạn cho đến khi bạn cung cấp cho chúng tôi với các chi tiết của một thẻ thanh toán hợp lệ. Bạn có thể làm điều này bằng cách liên hệ với dịch vụ khách hàng hoặc bằng cách cập nhật thông tin thẻ của bạn được lưu trữ an toàn trong tài khoản của bạn. Bạn vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản thanh toán vượt trội mà không thể được đáp ứng khi tài khoản của bạn đã bị đình chỉ.

Điều khoản bổ sung cho nhà môi giới / trung gian

 1. Nơi BAX hợp tác với nhà môi giới, đại lý hoặc các trang web trung gian của, BAX cho bạn có quyền sở hữu đối với phần mềm được sử dụng trong mối quan hệ với các trang web này. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sao chép, de-biên dịch, tháo rời hoặc đảo ngược-kỹ sư phần mềm được sử dụng trong kết nối với các trang web lưu trong phạm vi pháp luật cho phép. BAX vẫn giữ bản quyền của trang web này và cho bất kỳ thông tin mà chúng tôi cung cấp cho bạn để sử dụng trên trang web của bạn. BAX cũng giữ lại quyền sử dụng dữ liệu thu thập trên các trang web này để cung cấp dịch vụ quảng cáo của mình cho người môi giới, trung gian, đại lý, người mua và người bán và các nhà quảng cáo hoặc người khác có thể sử dụng dịch vụ của mình. Tất cả xử lý thông tin cá nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật bảo vệ dữ liệu. Vui lòng đọc Chính sách bảo mật để biết chi tiết về việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân và các quyền truy cập của bạn cho bất kỳ dữ liệu về bạn.

Bằng cách sử dụng các dịch vụ của trang web, bạn đồng ý với những điều khoản này.

Tìm doanh nghiệp tốt một cách dễ dàng

DANH SÁCH XEM

Chúng tôi quảng cáo có liên quan.

KINH DOANH BÁN NHANH CHÓNG và lợi nhuận

CREATE A YẾT

Chúng tôi có một tham dự cao.

REACH THE BEST CHUYÊN GIA

Tìm một nhà môi giới

Môi giới. Luật sư. Giám định viên.

Các thành phố khác: