345000 pelawat sebulan
537 pembeli ada di laman web sekarang
109 aset yang dijual semalam
Mata uang: $ (USD)
Bahasa: Melayu (MS)
Portal antarabangsa untuk membeli dan menjual perniagaan dan aset komersial
Cara yang paling berkesan dalam Malaysia untuk menguntungkan membeli atau menjual perniagaan dan aset yang ada
BANTU Untuk membetulkan laman web ini

Terma penggunaan

Laman Web BUSINESS-ASSET.COM dan cermin lain terhadap domain tempatan (selepas ini dirujuk sebagai BAX) dimiliki dan dikendalikan oleh Business Asset Exchange GmbH (Bahnhofstrasse 54, Zürich, 8001, Switzerland).

Sebelum menggunakan laman web ini, anda perlu berhati-hati membaca terma-terma dan syarat berikut yang mentadbir penggunaan laman web ini. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat-syarat ini, sila jangan menggunakan laman web ini dan meninggalkan ia.

Jika anda mula melayari atau menggunakan laman web atau beberapa unsur-unsur, ia bermakna bahawa anda bersetuju sepenuhnya kepada terma dan syarat.

Tambahan pula, jika anda ingin membeli atau menjual perniagaan (perniagaan dan aset lain) melalui laman web ini, anda perlu bersetuju untuk terikat dengan Terma Pembeli tambahan dan / atau Terma Penjual (dinyatakan di bawah).

Laman web ini dihoskan di Jerman. Semua lawatan ke laman web ini ditadbir oleh undang-undang Jerman.

Laman web ini telah direka supaya perniagaan, hartanah, peralatan, dan / atau francais boleh diiklankan untuk dijual melalui laman web ini. Anda hanya perlu menghubungi satu iklan pihak pada laman web ini jika anda mempunyai minat yang tulus untuk membeli item yang ditawarkan. Anda tidak perlu menghubungi mana-mana orang untuk tujuan lain seperti menawarkan barangan atau mana-mana pihak ketiga anda atau perkhidmatan atau barangan atau cuba untuk mendapatkan perniagaan dalam mana-mana cara.

Penafian

BAX tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang anda mungkin alami akibat daripada penggunaan laman web ini kecuali kerugian yang datang kira-kira akibat beberapa penipuan atau salah laku yang serius di pihak BAX.

BAX tidak menjalankan apa-apa penyiasatan atau usaha yang wajar ke dalam mana-mana pihak pada masa sekarang atau pengiklanan jua di laman web ini dan iklan mereka dan boleh tidak bertanggungjawab atas apa-apa tuntutan, kos, kerugian, perbelanjaan atau ganti rugi yang berbangkit sama ada secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh mana-mana tindakan yang diambil oleh pengguna berdasarkan apa-apa maklumat, pendapat atau nasihat yang terkandung dalam laman web ini. Di samping itu, mana-mana iklan di laman web bukan merupakan tawaran yang mengikat sehingga tidak boleh mengikat penjual atau BAX.

BAX tidak memilih atau menganalisis pembeli bertindak balas terhadap iklan di laman web. Penjual adalah untuk berkomunikasi dan berunding dengan pengguna.

Setiap pembeli atau penjual kesan perjanjian di mendasarkan risiko mereka sendiri keputusan sendiri.

Data peribadi

Dari masa ke semasa, BAX mengumpul kedai dan menggunakan maklumat peribadi yang dikumpul daripada pengunjung ke laman web ini. Semua pemprosesan maklumat peribadi dilakukan mengikut undang-undang Jerman Perlindungan Data semasa. Sila baca Dasar privasi untuk maklumat pengumpulan dan penggunaan data peribadi dan akses dan pembetulan hak kepada mana-mana data mengenai anda.

Hiperteks dan Cookies

Jika laman web ini dikaitkan dengan mana-mana laman web yang dikendalikan oleh mana-mana pihak ketiga BAX tidak bertanggungjawab atau liabiliti yang timbul berkenaan dengan apa-apa kandungan, maklumat atau transaksi pada atau dilakukan pada laman web tersebut. Kehadiran pautan pada laman web kami tidak boleh disifatkan sebagai suatu syor atau pengendorsan terhadap laman web tersebut oleh BAX.

Hak harta intelek

Semua hak harta intelek yang berkaitan dengan laman web ini, termasuk mana-mana cap dagang yang digunakan di laman web ini, hak cipta dalam apa-apa bahan dan hak dalam apa-apa data yang terkandung di dalam laman web ini adalah dimiliki oleh atau dilesenkan kepada BAX. Anda tidak diberi apa-apa hak untuk menggunakan mana-mana hak harta intelektual yang terkandung dalam atau berkaitan dengan laman web ini selain sebagaimana yang dibenarkan dalam syarat-syarat penggunaan. Apa-apa pemindahan, penjualan, pengedaran, pengeluaran semula, menyalin atau pengubahsuaian mana-mana bahan yang ada di laman web ini (di bahagian keseluruhan atau) adalah dilarang sama sekali kecuali dengan keizinan bertulis terlebih dahulu daripada BAX.

Pelanggaran hak dan tanggung rugi

Sebagai syarat penggunaan laman web ini, anda bersetuju untuk tidak memuat naik atau menyiarkan apa-apa bahan yang melanggar hak cipta, cap dagangan atau hak harta intelek mana-mana pihak ketiga.

Kami mempunyai hak untuk membuang sebarang bahan yang anda menghantar atau mengepos ke laman web ini jika, pada pendapat kami, bahan itu melanggar atau mungkin melanggar hak cipta, cap dagangan atau hak harta intelek mana-mana pihak ketiga.

Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk kandungan atau ketepatan apa-apa bahan yang dimuat naik atau disiarkan oleh mana-mana pengguna lain laman web ini.

Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi BAX sepenuhnya pada apa-apa tuntutan dan menyimpannya sehingga menanggung rugi terhadap semua tuntutan, permintaan, tindakan, prosiding dan semua ganti rugi, kerugian, kos dan perbelanjaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan keuntungan langsung dan tidak langsung, kerugian ekonomi, hasil akan datang , reputasi, simpanan yang dijangka, undang-undang dan yuran penasihat-penasihat profesional lain ') yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kandungan mana-mana bahan yang dimuat naik atau dihantar ke laman web ini melanggar hak cipta, cap dagangan atau hak harta intelek mana-mana pihak ketiga.

Jika anda percaya bahawa kandungan apa-apa bahan yang dimuat naik atau dihantar ke laman web ini melanggar hak harta intelek anda, sila hubungi kami di alamat emel atau alamat pos yang ditunjukkan di laman web.

Segi penjual

Sebelum mengiklankan penjualan perniagaan atau menarik pelaburan dalam laman web ini anda perlu berhati-hati membaca Terma penggunaan dan khususnya Penafian serta terma-terma berikut. Jika anda tidak bersetuju untuk terikat dengan semua ini, anda tidak perlu mengiklankan penjualan perniagaan (dan / atau mana-mana aset komersial lain) dalam laman web ini.

 1. Laman web ini adalah untuk penjualan perniagaan, hartanah, peralatan dan / atau francais. BAX tidak dikawal selia oleh Lembaga Perkhidmatan Kewangan atau mana-mana badan kawal selia lain dan anda adalah dilarang daripada menawarkan sebarang bentuk saham, bon, sekuriti, skim pelaburan kolektif atau apa-apa jua yang sama melalui laman web ini. Sila hubungi BAX di alamat pos atau e-mel jika anda mempunyai apa-apa keraguan tentang sama ada anda boleh mengiklankan di laman web ini.

 2. BAX menyediakan laman web ini yang memberikan anda peluang untuk mengiklankan penjualan perniagaan atau menarik pelaburan anda. BAX tidak menjalankan apa-apa penyiasatan atau usaha yang wajar ke pembeli, penjual, firma perunding atau broker yang menggunakan laman web ini, atau ke dalam kesahihan mana-mana kenyataan yang dibuat di laman web. BAX mengesyorkan bahawa anda membuat segala usaha untuk memeriksa dan mengesahkan tawaran secara peribadi atau melalui penasihat profesional anda atau ejen.

 3. Jika anda dihubungi oleh pihak ketiga melalui penggunaan laman web ini yang kelihatan seperti non-bona-fide atau yang bertindak secara tidak jujur ​​atau tidak betul dalam apa-apa cara atau yang kenalan anda untuk sebarang tujuan selain daripada untuk berunding pembelian item yang anda telah diiklankan (seperti penjualan perkhidmatannya), anda akan menghubungi BAX di alamat pos atau e-mel dengan segera menyatakan butiran lengkap.

 4. Anda menjamin bahawa kandungan iklan yang anda masukkan ke dalam laman web adalah benar dan tepat dan dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi BAX terhadap semua tuntutan, permintaan, tindakan, prosiding, kos, kerugian, perbelanjaan atau kerosakan yang ditanggungnya yang timbul sama ada secara langsung atau tidak langsung akibat daripada penggunaan laman web ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang timbul daripada obligasi anda di bawah mana-mana peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan negara di mana penyenaraian anda ditambah.

 5. BAX berhak untuk menolak untuk memuat naik apa-apa peluang perniagaan (atau iklan mengenai perniagaan pembelian / jualan) menyenaraikan jika kita, pada pendapat munasabah kami, menganggap penyenaraian itu sebagai tidak wajar, penipuan atau selainnya tidak bona fide.

 6. BAX berhak untuk mengubah sebarang data usaha kita jika, pada pendapat kami yang munasabah, percaya penyuntingan itu akan meningkatkan kualiti laman web ini. BAX tidak membenarkan paparan butiran kenalan penjual dalam penyenaraian perniagaan. Semua pesanan pembeli akan dihantar kepada penjual melalui laman web. BAX berhak untuk mengedit penyenaraian dan mengeluarkan apa-apa butir-butir hubungan dimasukkan.

 7. Keputusan di mana untuk meletakkan penyenaraian dalam indeks bagi kategori perniagaan mengikut budi bicara tunggal BAX.

Terma-terma tambahan kepada syarikat / broker / ejen / pengantara

 1. Jika anda menjual perniagaan, peluang pelaburan dalam keupayaan broker, ejen atau apa-apa bentuk pengantara supaya anda tidak menjual dalam kapasiti peribadi anda, anda perlu mendaftar sebagai perantara di laman web.

 2. Anda menjamin bahawa anda mempunyai kuasa penuh dan kebenaran untuk mengiklankan perniagaan (atau mana-mana aset komersial lain) atau peluang pelaburan di laman web daripada pemilik dan khususnya bahawa anda telah tidak diiklankan perniagaan (atau mana-mana aset komersial yang lain) dengan hanya mengambil ia di luar perantara pihak ketiga atau broker tanpa kebenaran pemilik.

 3. Di mana BAX bekerjasama dengan broker, ejen atau laman web firma lain, BAX memberikan perantara ini tidak mempunyai hak pemilikan kepada perisian yang digunakan, atau maklumat yang disiarkan di laman web mereka.

Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menyalin, de-menyusun semula, menyahpasang atau mengubah-aturan mana-mana perisian yang digunakan berhubung dengan laman menyelamatkan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. BAX mengekalkan hak cipta laman web ini dan apa-apa maklumat yang kami sediakan untuk anda untuk digunakan pada laman web anda.

Segi pembeli

Sebelum menghubungi penjual perniagaan melalui laman web ini anda perlu berhati-hati membaca Terma penggunaan dan khususnya Penafian serta terma-terma berikut. Jika anda tidak bersetuju untuk terikat dengan semua ini, anda tidak perlu menghubungi penjual mengenai pembelian perniagaan (dan / atau mana-mana aset komersial lain) dalam laman web ini.

 1. BAX menyediakan laman web ini yang memberikan anda peluang untuk membeli perniagaan (dan / atau mana-mana aset komersial lain) oleh orang-orang yang menghubungi mengiklan di laman web ini. BAX tidak menjalankan apa-apa penyiasatan atau usaha yang wajar ke pembeli, penjual atau broker yang menggunakan laman web ini. BAX mengesyorkan bahawa anda membuat segala usaha untuk memeriksa dan mengesahkan tawaran secara peribadi atau melalui penasihat profesional anda atau ejen.

 2. Jika anda dihubungi oleh pihak ketiga melalui penggunaan laman web ini yang kelihatan seperti non-bona-fide atau yang bertindak secara tidak jujur ​​atau tidak betul dalam apa-apa cara, anda akan menghubungi BAX di alamat pos atau e-mel dengan segera menyatakan butiran lengkap.

 3. Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi BAX terhadap semua tuntutan, permintaan, tindakan, prosiding, kos, kerugian, perbelanjaan atau kerosakan yang ditanggungnya yang timbul sama ada secara langsung atau tidak langsung akibat daripada penggunaan laman web ini.

Pembayaran

 1. BAX memerlukan bayaran untuk perkhidmatan, termasuk melalui kad kredit, melainkan jika dipersetujui terlebih dahulu. BAX akan mengenakan anda di British Pounds Sterling, Ruble Rusia, US Dollar atau Euro, bergantung kepada perkhidmatan dan negara tempat tinggal anda. Anda juga mungkin perlu membayar apa-apa cukai tempatan yang berkenaan.

 2. Sekiranya berlaku keingkaran yang mempunyai keupayaan teknikal BAX menetapkan lanjutan penyiaran iklan itu, dengan yang sama pembayaran automatik dengan pengguna kad bank. Pengguna sentiasa mempunyai pilihan untuk mematikan auto-pembaharuan dalam akaun anda pada laman web ini. Untuk mengelakkan salah faham, penjual bebas mesti memantau perkaitan iklan anda dan menyahaktifkan mereka dengan segera jika perlu.

Bayaran balik

 1. Anda boleh menamatkan langganan anda atau membatalkan iklan anda sendiri, berikut pautan pembatalan dalam akaun anda atau menghubungi pasukan perkhidmatan pelanggan kami melalui e-mel. Untuk mengelak daripada dikenakan langganan atau yuran pengiklanan bulanan, BAX mesti menerima notis pembatalan anda sebelum hari pertama dalam bulan bil atau seminggu lebih awal daripada tarikh pembaharuan langganan anda.

 2. Semua bayaran tidak layak untuk bayaran balik. Laman Web dan iklan pelanggan dan pengiklan yang telah dibatalkan keahlian mereka, atau sekiranya tempoh sah kad kredit mereka berakhir dan mereka tidak memberi kami Maklumat berkaitan pada kad lain untuk bil, boleh dibatalkan.

 3. Sila pastikan butiran kad pembayaran anda disimpan sehingga tarikh. Jika kami tidak dapat memproses bayaran daripada kad anda, kami kesal kerana ia akan menjadi perlu untuk menggantung langganan dan penyenaraian (s) anda sehingga anda memberikan kami butiran kad pembayaran yang sah. Anda boleh melakukan ini dengan menghubungi perkhidmatan pelanggan atau dengan mengemas kini maklumat kad anda disimpan dengan selamat di dalam akaun anda. Anda masih akan bertanggungjawab untuk sebarang bayaran kepada mereka yang tidak dapat dipenuhi apabila akaun anda telah digantung.

Terma-terma tambahan bagi broker / perantara

 1. Di mana BAX bekerjasama dengan broker, ejen atau laman web perantara ini, BAX anda tidak memberi anda hak pemilikan kepada perisian yang digunakan berhubung dengan laman web ini. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menyalin, de-menyusun semula, menyahpasang atau mengubah-aturan mana-mana perisian yang digunakan berhubung dengan laman menyelamatkan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. BAX mengekalkan hak cipta laman web ini dan apa-apa maklumat yang kami sediakan untuk anda untuk digunakan pada laman web anda. BAX juga mengekalkan hak untuk menggunakan data yang dikumpul di laman web ini untuk menyediakan perkhidmatan pengiklanan kepada broker, pengantara, ejen, pembeli dan penjual dan mana-mana pengiklan atau orang lain yang boleh menggunakan perkhidmatannya. Semua pemprosesan maklumat peribadi dilakukan mengikut undang-undang Perlindungan Data. Sila baca Dasar privasi untuk maklumat pengumpulan dan penggunaan data peribadi dan hak akses anda ke mana-mana data mengenai anda.

Dengan menggunakan perkhidmatan laman web ini, anda bersetuju dengan syarat ini.

Cari perniagaan yang baik dengan mudah

Dees VIEW

Kami iklan yang berkaitan.

MENJUAL PERNIAGAAN cepat dan menguntungkan

MEWUJUDKAN PENYENARAIAN A

Kami mempunyai kehadiran yang tinggi.

REACH AHLI TERBAIK

Cari broker

Broker. Peguam. Pentaksir.